پیش شماره دوم مجله

استخراج چربی از ریز جلبک و تبدیل آن به بیودیزل

چکیده:

امــروزه مســئله ی تامیــن انــرژی، بــه عنــوان یــک معضــل اصلــی بــرای جهــان مطرح شــده اســت. بشــری کــه پیشــرفت خــود را بــه طــور کامــل مدیــون اســتفاده از منابــع ســوخت فســیلی در قــرن انــرژی اســت. امــا در قــرن کنونــی، مشــکل تامیــن انــرژی، بشــر را بــه ســمت تولیــد ســوخت های زیســتی ســوق داده اســت. یکــی از منابــع مهــم کــه اخیــرا تمرکــز زیــادی بــر روی آن شــده، تولیــد ســوخت های زیســتی از چربــی اســتخراج شــده از ریزجلبک هــا اســت. بــا وجــود تلاش هــای فــراوان و تحقیقــات بســیار زیــادی کــه بــرای اســتخراج چربــی از درون ســلول های تــوده ی ریزجلبــک انجــام شــده اســت، همچنــان یافتــن یــک روش مناســب کــه هزینه هــای عملیاتــی معقــول و کارایــی بــالا در مقیــاس صنعتــی داشــته باشــد، در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد.

نویسنده: علی صلواتی زاده

دانلود کامل مقاله

Rate this post
برچسب‌ها
نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
EnglishIran
بستن
بستن