پیش شماره دوم مجله

برداشت ریزجلبک

در تولیــد محصــولات ریزجلبــک، مراحــل برداشــت و آبگیــری از لازم ً دوغــاب محیــط کشــت، گام هــای اساســی هســتند. معمــولا اســت کــه محیــط کشــت رقیــق ســلول های جلبــک بــا غلظــت )، تــا مقــدار TSS کل مــواد جامــد معلــق(۰.۰۲-۰.۰۶% غلیــظ شــود. آبگیــری انــرژی زیــادی مصــرف کــرده و ۵-۲۵% انــرژی مصرفــی را بــه خــود اختصــاص می دهــد. در ۳۰% ًعمومــا بعضــی مــوارد از طرح هــای چنــد مرحلــه ای اســتفاده می شــود.؛ بدیــن ترتیــب کــه در دو مرحلــه و بــا دو روش مجــزا تغلیــظ صــورت می گیــرد. فرایندهــای زیــادی بــرای آبگیــری دوغــاب ریزجلبــک در دســترس اســت کــه ســانتریفیوژ، لخته ســازی، شناورســازی، فیلتــر کــردن، رســوب دهی و جداســازی الکتروفــورز از جملــه ایــن فرآیندهــا هســتند. هیــچ فنــاوری جامعــی وجــود نــدارد کــه بتــوان از آن در همــه مــوارد اســتفاده کــرد. در اجــرای آبگیــری بــرای یــک عملیــات، بایــد مســائل زیــادی را مــد نظــر قــرار داد و بــر اســاس آن، مناســب ترین روش را انتخــاب نمــود؛ مســائلی از جملــه: مصــرف انــرژی، هزینه هــای ســرمایه گــذاری، مقتضیــات حفــظ و نگهــداری، کارایــی آبگیــری، مشــخصه های گونــه ریزجلبکــی کــه قــرار اســت آبگیــری شــود و اســتفاده نهایــی زیســت توده.

نویسنده:

دانلود کامل مقاله

Rate this post
برچسب‌ها
نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
EnglishIran
بستن
بستن