پیش شماره دوم مجله

ریز جلبک ها: گفتگو با دکتر نسرین معظمی

مقدمه:

ریزجلبک هــا ریززیســت ـ ســازواره های فتوســنتز کننده هســتند کــه بــا اســتفاده از انــرژی خورشــید، آب و دی اکســیدکربن تــودۀ ســلولی را می ســازند. ریزجلبک هــا مشــابه بــا گیاهــان و بــا ســرعتی بالاتــر و در شــرایط ســاده تر سوخت وســازی بــا اســتفاده از انــرژی خورشــید و تثبیــت دی اکســید کربــن، قــادر بــه تولیــد پروتئین هــا، اســیدهای آمینــه، آنزیم هــا و ویتامین هــای مــورد نیــاز انســان و حیــوان هســتند، به طوری کــه ارزش غذایــی ریزجلبک هــا در حــد مــواد غذایــی گیاهــان برابــری می کنــد. ِگــرم، بــا کیلوگــرم ســال ۲۰۰۰ تاریخچــۀ اســتفاده از ریزجلبک هــا در غــذا بــه قبــل در امریــکای جنوبــی می رســد. طــی شــش دهــۀ گذشــته ریزجلبــک شناســایی شــده و مــورد مطالعــه ۴۰.۰۰۰نزدیــک بــه ریزجلبــک بــرای مصــارف غذایــی، ۵۰قــرار گرفتــه اســت و حــدود آبزی پــروری، دارویــی و تولیــد فراورده هــای بهداشــتی ـ آرایشــی، در ســطح صنعتــی تولیــد می شــوند. عــلاوه بــر تولیــد ایــن فراورده هــا، ریزجلبک هــا مهم تریــن پتانســیل تثبیــت دی اکســید کربــن و گازهــای گلخانــه ای هســتند و می تواننــد نقشــی اساســی در کاهــش گازهــای گلخانــه ای و کنتــرل تغییــرات آب و هــوای کره اکســیژن هوایــی را کــه تنفــس ۸۰%زمیــن داشــته باشــند. آنهــا می کنیــم، تولیــد می کننــد. همچنیــن می تواننــد بــه طــور پایــدار انرژی هــای پــاک شــامل: ســوخت جــت زیســتی (بیوجــت)، دیــزل زیســتی، اتانــول زیســتی، گاز زیســتی و هیــدروژن زیســتی تولیــد کننــد کــه بــدون رقابــت بــا تولیــدات کشــاورزی، قــادر بــه رشــد در زمین هــای شــور بــا اســتفاده از آب دریــا و انــرژی خورشــید هســتند. ســواحل دریــا در مناطــق گــرم و شــور کــه بــرای کشــاورزی مناســب نیســت، بهتریــن شــرایط رشــد را بــرای ریزجلبک هــا فراهــم می کنــد؛ همچنیــن می تواننــد در مجــاورت مناطــق صنعتــی کشــت شــوند و دی اکســید کربــن خروجــی صنایــع بــرای کشــت و پــرورش آنهــا اســتفاده شــود. در ایــن بخــش، بــر آن شــدیم تــا بــا یکــی از اســاتید باتجربــه و فعــال در زمینــۀ علــوم مرتبــط بــا ریزجلبک هــا هم صحبــت شــویم. دکتــر «نســرین معظمــی» ســابقۀ درخشــانی در ایــن زمینــه دارنــد و ســالیان درازی اســت کــه در زمینــۀ کشــت و تولیــد ریزجلبک هــا و فراورده هــای حاصــل از ایــن ریززیســت ـ ســازواره ها فعالیــت دارنــد.

تهیه گزارش: سروش دانایی

دانلود کامل متن گزارش

۵/۵ - (۱ امتیاز)
برچسب‌ها
نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
EnglishIran
بستن
بستن