بیوتکنولوژی پزشکیپیش شماره دوم مجلهمهندسی ژنتیک

محصولات تراریخت: ریشه یابی مخالفت ها

چکیده:

مخالفــت اجتماعــی بــا محصــولات دســت ورزی شــده ژنتیکــی در جهــان، پیشــینه ای بیســت ســاله دارد. حــال آن کــه ســابقه مخالفــت هــای قابــل توجــه اجتماعــی بــا ایــن محصــولات در ایــران بــه کمتــر از دو ســال مــی رســد. داغ شــدن مجــدد تعارضــات بــر ســر لــزوم کشــت ایــن محصــولات یــا راه حــل هــای ممکــن دیگــر بــرای تأمیــن غــذای مــردم و توســعه کشــاورزی، بــر اثــر ابــلاغ آییــن نامــه اجرایــی قانــون ایمنــی زیســتی و بخشــنامه هــای تشــویقی وزارت جهــاد کشــاورزی، ســبب شــده اســت مــرور مجــدد و ریشــه یابــی مخالفــت هــا خالــی از لطــف نباشــد. خلــط مباحــث در پیــام هــا و گــزاره هــای مخالفــان، لــزوم دســته بنــدی منطقــی و ریشــه یابــی ایــن مخالفــت هــا را یــادآوری مــی کنــد تــا بــا شــناخت نــوع و ریشــه هــای مخالفــت، بــه پاســخگویی بــا همــان ادبیاتــی پرداخــت کــه مخالفــت از آن سرچشــمه مــی گیــرد یــا دســت بــه اصــلاح و رفــع کاســتی هــای ایــن فنــاوری زد.

نویسنده: محسن رحیمی نژاد

دانلود کامل مقاله

Rate this post
برچسب‌ها
نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
EnglishIran
بستن
بستن