پیش شماره دوم مجلهتصفیه پسابزیست توده

کاربرد ریزجلبک ها در تصفیه پساب

چکیــده:

ورود ترکیبــات مختلــف آلــی و معدنــی بــه آب در فرآیند هــاورود ترکیبــات مختلــف آلــی و معدنــی بــه آب در فرایند هــای مختلــف صنعتــی امــری گریزناپذیر اســت. لیکــن بدیهی اســت تخلیۀ مســتقیم ایــن پســاب ها بــه محیــط زیســت می توانــد مشــکلات بســیاری را بــر اکولــوژی آن مناطــق داشــته باشــد. ریزجلبک هــا بــا دارا بــودن پتانســیل کاهــش مقادیــر نیتــروژن و فســفر آب، کاهــش و نیــز کاهــش غلظــت فلــزات ســنگین پســاب می تواننــد BOD نقــش مهمــی را در فراینــد تصفیــۀ فاضلاب هــای شــهری و نیــز پســاب های کشــاورزی و صنعتــی داشــته باشــند. مزیــت اصلــی تصفیــۀ جلبکــی پســاب ها در ایــن اســت کــه هم زمــان بــا فرآینــد تصفیــه، مقــدار قابــل توجهــی زیســت تودۀ جلبکــی به دســت می آیــد کــه می تــوان از آن ســوخت های زیســتی و نیــز مــواد بــا ارزش افــزودۀ بــالا را اســتخراج کــرد.

نویسنده: حامد عبدالملکی

دانلود کامل مقاله

Rate this post
برچسب‌ها
نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
EnglishIran
بستن
بستن