مجله

 • Photo of برداشت ریزجلبک

  برداشت ریزجلبک

  در تولیــد محصــولات ریزجلبــک، مراحــل برداشــت و آبگیــری از لازم ً دوغــاب محیــط کشــت، گام هــای اساســی هســتند. معمــولا اســت کــه محیــط کشــت رقیــق ســلول های جلبــک بــا غلظــت )، تــا مقــدار TSS کل مــواد جامــد معلــق(۰.۰۲-۰.۰۶% غلیــظ شــود. آبگیــری انــرژی زیــادی مصــرف کــرده و ۵-۲۵% انــرژی مصرفــی را بــه…

  -- بیشتر بخوانید --
 • Photo of کاربرد ریزجلبک ها در تصفیه پساب

  کاربرد ریزجلبک ها در تصفیه پساب

  ورود ترکیبــات مختلــف آلــی و معدنــی بــه آب در فرآیند هــاورود ترکیبــات مختلــف آلــی و معدنــی بــه آب در فرایند هــای مختلــف صنعتــی امــری گریزناپذیر اســت. لیکــن بدیهی اســت تخلیۀ مســتقیم ایــن پســاب ها بــه محیــط زیســت می توانــد مشــکلات بســیاری را بــر اکولــوژی آن مناطــق داشــته باشــد.

  -- بیشتر بخوانید --
 • Photo of ریز جلبک ها: گفتگو با دکتر نسرین معظمی

  ریز جلبک ها: گفتگو با دکتر نسرین معظمی

  مقدمه: ریزجلبک هــا ریززیســت ـ ســازواره های فتوســنتز کننده هســتند کــه بــا اســتفاده از انــرژی خورشــید، آب و دی اکســیدکربن تــودۀ ســلولی را می ســازند. ریزجلبک هــا مشــابه بــا گیاهــان و بــا ســرعتی بالاتــر و در شــرایط ســاده تر سوخت وســازی بــا اســتفاده از انــرژی خورشــید و تثبیــت دی اکســید…

  -- بیشتر بخوانید --
 • Photo of استخراج چربی از ریز جلبک و تبدیل آن به بیودیزل

  استخراج چربی از ریز جلبک و تبدیل آن به بیودیزل

  چکیده: امــروزه مســئله ی تامیــن انــرژی، بــه عنــوان یــک معضــل اصلــی بــرای جهــان مطرح شــده اســت. بشــری کــه پیشــرفت خــود را بــه طــور کامــل مدیــون اســتفاده از منابــع ســوخت فســیلی در قــرن انــرژی اســت. امــا در قــرن کنونــی، مشــکل تامیــن انــرژی، بشــر را بــه ســمت تولیــد ســوخت های زیســتی ســوق…

  -- بیشتر بخوانید --
 • Photo of پرونده ویژه ریزجلبک

  پرونده ویژه ریزجلبک

  چکیده: ریزجلبک‌ها در سال‌های اخیر به دلیل کارایی آن‌ها در تثبیت دی‌اکسید کربن، تولید سوخت زیستی، غذا، خوراک دام و مولکو‌ل‌های زیستی، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. تخمین تعداد گونه جلبک‌ها بین ۳۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ گونه متغیر است؛ با این وجود فقط حدود ۳۰۰۰۰ گونه مطالعه و بررسی…

  -- بیشتر بخوانید --
 • محصولات تراریخت: ریشه یابی مخالفت ها

  چکیده: مخالفــت اجتماعــی بــا محصــولات دســت ورزی شــده ژنتیکــی در جهــان، پیشــینه ای بیســت ســاله دارد. حــال آن کــه ســابقه مخالفــت هــای قابــل توجــه اجتماعــی بــا ایــن محصــولات در ایــران بــه کمتــر از دو ســال مــی رســد. داغ شــدن مجــدد تعارضــات بــر ســر لــزوم کشــت ایــن محصــولات یــا راه حــل…

  -- بیشتر بخوانید --
 • Photo of سخن سردبیر

  سخن سردبیر

  باسمه تعالی با استعانت از خداوند متعال نخستین آماده انتشار است. این مجله با همت جمعی از دانشجویان گروه بیوتکنولوژی پردیس علوم دانشگاه تهران آماده چاپ شده است. ممکن است نشریه های علمی دانشجویی متعددی با موضوع زیست شناسی یا زیست فناوری در دانشگاههای کشور وجود داشته باشند،‌ ولی آنچه…

  -- بیشتر بخوانید --
 • Photo of نواهای زیست فناوری

  نواهای زیست فناوری

  مهمترین حوزه های تحقیقات بیوتکنولوژی در سالهای پیش رو، چه خواهند بود؟ چه فناوریهایی بیشترین اهمیت را در پیشبرد دانش و کاربری، در این حوزه ها خواهند داشت؟ Nature Biotechnology به سراغ محققانی که در حوزه های مورد حمایت ژورنال تحقیق می کنند، رفته و و از آنها درخواست کرده…

  -- بیشتر بخوانید --
 • Photo of MicroRNAs و سرطان

  MicroRNAs و سرطان

  ميکرو ريبونوکلئيک اسيدها (ميکرو RNAها)، ريبونوکلئيک اسيدهاي غيرکدکننده اي هستند که از نظر تکاملي محافظت شده هستند و داراي طولي برابر 25-18 نوکلئوتيد مي باشند. ميکرو RNAها بيان ژن ها را پس از رونويسي از طريق تجزيه mRNA يا مهار ترجمه ی آن ها، کنترل مي کنند.

  -- بیشتر بخوانید --
 • Photo of افزایش بهره وری تولید سوخت زیستی از لیگنوسلولوز با استفاده از مهندسی مسیرهای بیوسنتز مونولیگنول

  افزایش بهره وری تولید سوخت زیستی از لیگنوسلولوز با استفاده از مهندسی مسیرهای بیوسنتز مونولیگنول

  لیگنوسلولوز موجود در دیواره سلول های گیاهی منبعی ارزشمند برای تولید سوخت زیستی (Biofuel) است. اما به دلیل آماده سازی های اولیه از روش های شیمیایی و هیدرولیز آنزیمی دیواره سلولی برای تخریب آن و دسترسی به لیگنوسلولوز از سایر روش های تولید زیست سوخت پرهزینه تر است.

  -- بیشتر بخوانید --
دکمه بازگشت به بالا
EnglishIran
بستن
بستن