مجله

 • برداشت ریزجلبک - اخبار زیست فناوری

  برداشت ریزجلبک

  در تولیــد محصــولات ریزجلبــک، مراحــل برداشــت و آبگیــری از لازم ً دوغــاب محیــط کشــت، گام هــای اساســی هســتند. معمــولا اســت کــه محیــط کشــت رقیــق ســلول های جلبــک بــا غلظــت )، تــا مقــدار TSS کل مــواد جامــد معلــق(0.02-0.06% غلیــظ شــود. آبگیــری انــرژی زیــادی مصــرف کــرده و 5-25% انــرژی مصرفــی را بــه…

  بیشتر بخوانید »
 • تصفیه پساب

  کاربرد ریزجلبک ها در تصفیه پساب

  ورود ترکیبــات مختلــف آلــی و معدنــی بــه آب در فرآیند هــاورود ترکیبــات مختلــف آلــی و معدنــی بــه آب در فرایند هــای مختلــف صنعتــی امــری گریزناپذیر اســت. لیکــن بدیهی اســت تخلیۀ مســتقیم ایــن پســاب ها بــه محیــط زیســت می توانــد مشــکلات بســیاری را بــر اکولــوژی آن مناطــق داشــته باشــد.

  بیشتر بخوانید »
 • ریز جلبک ها: گفتگو با دکتر نسرین معظمی

  ریز جلبک ها: گفتگو با دکتر نسرین معظمی

  مقدمه: ریزجلبک هــا ریززیســت ـ ســازواره های فتوســنتز کننده هســتند کــه بــا اســتفاده از انــرژی خورشــید، آب و دی اکســیدکربن تــودۀ ســلولی را می ســازند. ریزجلبک هــا مشــابه بــا گیاهــان و بــا ســرعتی بالاتــر و در شــرایط ســاده تر سوخت وســازی بــا اســتفاده از انــرژی خورشــید و تثبیــت دی اکســید…

  بیشتر بخوانید »
 • بیودیزل - زیست فناوری

  استخراج چربی از ریز جلبک و تبدیل آن به بیودیزل

  چکیده: امــروزه مســئله ی تامیــن انــرژی، بــه عنــوان یــک معضــل اصلــی بــرای جهــان مطرح شــده اســت. بشــری کــه پیشــرفت خــود را بــه طــور کامــل مدیــون اســتفاده از منابــع ســوخت فســیلی در قــرن انــرژی اســت. امــا در قــرن کنونــی، مشــکل تامیــن انــرژی، بشــر را بــه ســمت تولیــد ســوخت های زیســتی ســوق…

  بیشتر بخوانید »
 • پرونده ویژه ریزجلبک - زیست فناوری

  پرونده ویژه ریزجلبک

  چکیده: ریزجلبک‌ها در سال‌های اخیر به دلیل کارایی آن‌ها در تثبیت دی‌اکسید کربن، تولید سوخت زیستی، غذا، خوراک دام و مولکو‌ل‌های زیستی، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. تخمین تعداد گونه جلبک‌ها بین 350000 تا 1000000 گونه متغیر است؛ با این وجود فقط حدود 30000 گونه مطالعه و بررسی…

  بیشتر بخوانید »
 • محصولات تراریخت: ریشه یابی مخالفت ها

  چکیده: مخالفــت اجتماعــی بــا محصــولات دســت ورزی شــده ژنتیکــی در جهــان، پیشــینه ای بیســت ســاله دارد. حــال آن کــه ســابقه مخالفــت هــای قابــل توجــه اجتماعــی بــا ایــن محصــولات در ایــران بــه کمتــر از دو ســال مــی رســد. داغ شــدن مجــدد تعارضــات بــر ســر لــزوم کشــت ایــن محصــولات یــا راه حــل…

  بیشتر بخوانید »
 • سخن سردبیر

  باسمه تعالی با استعانت از خداوند متعال نخستین  آماده انتشار است. این مجله با همت جمعی از دانشجویان گروه بیوتکنولوژی پردیس علوم دانشگاه تهران آماده چاپ شده است. ممکن است نشریه های علمی دانشجویی متعددی با موضوع زیست شناسی یا زیست فناوری در دانشگاههای کشور وجود داشته باشند،‌ ولی آنچه…

  بیشتر بخوانید »
 • biosensor

  نواهای زیست فناوری

  مهمترین حوزه های تحقیقات بیوتکنولوژی در سالهای پیش رو، چه خواهند بود؟ چه فناوریهایی بیشترین اهمیت را در پیشبرد دانش و کاربری، در این حوزه ها خواهند داشت؟ Nature Biotechnology به سراغ محققانی که در حوزه های مورد حمایت ژورنال تحقیق می کنند، رفته و و از آنها درخواست کرده…

  بیشتر بخوانید »
 • MicroRNAs و سرطان

  MicroRNAs و سرطان

  ميکرو ريبونوکلئيک اسيدها (ميکرو RNAها)، ريبونوکلئيک اسيدهاي غيرکدکننده اي هستند که از نظر تکاملي محافظت شده هستند و داراي طولي برابر 25-18 نوکلئوتيد مي باشند. ميکرو RNAها بيان ژن ها را پس از رونويسي از طريق تجزيه mRNA يا مهار ترجمه ی آن ها، کنترل مي کنند.

  بیشتر بخوانید »
 • افزایش بهره وری تولید سوخت زیستی از لیگنوسلولوز با استفاده از مهندسی مسیرهای بیوسنتز مونولیگنول

  افزایش بهره وری تولید سوخت زیستی از لیگنوسلولوز با استفاده از مهندسی مسیرهای بیوسنتز مونولیگنول

  لیگنوسلولوز موجود در دیواره سلول های گیاهی منبعی ارزشمند برای تولید سوخت زیستی (Biofuel) است. اما به دلیل آماده سازی های اولیه از روش های شیمیایی و هیدرولیز آنزیمی دیواره سلولی برای تخریب آن و دسترسی به لیگنوسلولوز از سایر روش های تولید زیست سوخت پرهزینه تر است.

  بیشتر بخوانید »
 • مقاومت آنتی بیوتیکی؛ بررسی بر روی P. aeroginusa

  مقاومت آنتی بیوتیکی؛ بررسی بر روی P. aeroginusa

  آنتی بیوتیک ها ابزار های قدرتمندی برای بشر هستند که استفاده از آن ها عصر پزشکی مدرن را ممکن ساخته است. حال استفاده ی نادرست و بیش از حد، از آنتی بیوتیک ها در درمان بیماری ها، موجب انباشته شدن ژن های مقاومتی و همچنین شناسایی راه های جدید مقابله…

  بیشتر بخوانید »
 • الکتروسنتز میکروبی: میکروب‌ها وارد می‌شوند!

  الکتروسنتز میکروبی: میکروب‌ها وارد می‌شوند!

  امروزه از مهم‌ترین معضلات بشر بحران انرژی است. «الکتروسنتز میکروبی» (MES) روش جدیدی است که به ما کمک می‌کند، بتوانیم انرژی‌های تجدیدپذیر را در مواد آلی چندکربنی ذخیره کنیم.

  بیشتر بخوانید »
 • محصولات تراریخت ، ریشه یابی مخالفت ها

  محصولات تراریخت ، ریشه یابی مخالفت ها

  مخالفت اجتماعی با محصولات دست ورزی شده ژنتیکی در جهان، پیشینه ای بیست ساله دارد. حال آن که سابقه مخالفت های قابل توجه اجتماعی با این محصولات در ایران به کمتر از دو سال می رسد.

  بیشتر بخوانید »
 • 3D bioprinting

  3D bioprinting

  پیشرفت های اخیر این توانایی را به ما داده تا  مواد زیست سازگار، سلول ها و ترکیبات دیگر را در ساختارهای سه بعدی  همچون بافت های زنده عملکردی  چاپ نماییم.

  بیشتر بخوانید »
 • آنزیم‌های اورفان

  آنزیم‌های اورفان

  آنزیم‌های اورفان به پروتئین‌هایی می‌گویند که یک فعالیت آنزیمی به آن‌ها در پایگاه ‌داده نسبت داده شده است اما هیچ توالی پروتئیینی برای این ورودی وجود ندارد.

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
EnglishIran
بستن