پیش شماره دوم مجله

 • برداشت ریزجلبک - اخبار زیست فناوری

  برداشت ریزجلبک

  در تولیــد محصــولات ریزجلبــک، مراحــل برداشــت و آبگیــری از لازم ً دوغــاب محیــط کشــت، گام هــای اساســی هســتند. معمــولا اســت کــه محیــط کشــت رقیــق ســلول های جلبــک بــا غلظــت )، تــا مقــدار TSS کل مــواد جامــد معلــق(0.02-0.06% غلیــظ شــود. آبگیــری انــرژی زیــادی مصــرف کــرده و 5-25% انــرژی مصرفــی را بــه…

  بیشتر بخوانید »
 • تصفیه پساب

  کاربرد ریزجلبک ها در تصفیه پساب

  ورود ترکیبــات مختلــف آلــی و معدنــی بــه آب در فرآیند هــاورود ترکیبــات مختلــف آلــی و معدنــی بــه آب در فرایند هــای مختلــف صنعتــی امــری گریزناپذیر اســت. لیکــن بدیهی اســت تخلیۀ مســتقیم ایــن پســاب ها بــه محیــط زیســت می توانــد مشــکلات بســیاری را بــر اکولــوژی آن مناطــق داشــته باشــد.

  بیشتر بخوانید »
 • ریز جلبک ها: گفتگو با دکتر نسرین معظمی

  ریز جلبک ها: گفتگو با دکتر نسرین معظمی

  مقدمه: ریزجلبک هــا ریززیســت ـ ســازواره های فتوســنتز کننده هســتند کــه بــا اســتفاده از انــرژی خورشــید، آب و دی اکســیدکربن تــودۀ ســلولی را می ســازند. ریزجلبک هــا مشــابه بــا گیاهــان و بــا ســرعتی بالاتــر و در شــرایط ســاده تر سوخت وســازی بــا اســتفاده از انــرژی خورشــید و تثبیــت دی اکســید…

  بیشتر بخوانید »
 • بیودیزل - زیست فناوری

  استخراج چربی از ریز جلبک و تبدیل آن به بیودیزل

  چکیده: امــروزه مســئله ی تامیــن انــرژی، بــه عنــوان یــک معضــل اصلــی بــرای جهــان مطرح شــده اســت. بشــری کــه پیشــرفت خــود را بــه طــور کامــل مدیــون اســتفاده از منابــع ســوخت فســیلی در قــرن انــرژی اســت. امــا در قــرن کنونــی، مشــکل تامیــن انــرژی، بشــر را بــه ســمت تولیــد ســوخت های زیســتی ســوق…

  بیشتر بخوانید »
 • پرونده ویژه ریزجلبک - زیست فناوری

  پرونده ویژه ریزجلبک

  چکیده: ریزجلبک‌ها در سال‌های اخیر به دلیل کارایی آن‌ها در تثبیت دی‌اکسید کربن، تولید سوخت زیستی، غذا، خوراک دام و مولکو‌ل‌های زیستی، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. تخمین تعداد گونه جلبک‌ها بین 350000 تا 1000000 گونه متغیر است؛ با این وجود فقط حدود 30000 گونه مطالعه و بررسی…

  بیشتر بخوانید »
 • محصولات تراریخت: ریشه یابی مخالفت ها

  چکیده: مخالفــت اجتماعــی بــا محصــولات دســت ورزی شــده ژنتیکــی در جهــان، پیشــینه ای بیســت ســاله دارد. حــال آن کــه ســابقه مخالفــت هــای قابــل توجــه اجتماعــی بــا ایــن محصــولات در ایــران بــه کمتــر از دو ســال مــی رســد. داغ شــدن مجــدد تعارضــات بــر ســر لــزوم کشــت ایــن محصــولات یــا راه حــل…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
EnglishIran
بستن