آخرین رویدادها

14 خرداد

وبینار ایمونو انکولوژی

14 خرداد 1399 رویداد آنلاین -- تماس بگیرید -- در حال حاضر بلیطی وجود ندارد. وبینار
مشاهده جزئیات
20 - 21خرداد

سیزدهمین کنفرانس جهانی شیمی مواد غذایی و میکروبیولوژی مواد غذایی

20 خرداد 139921 خرداد 1399 Istanbul, Turkey -- تماس بگیرید -- 15 عدد موجود دیگر
ثبت نام در رویداد
22 خرداد

دهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

22 خرداد 1399 همدان، دانشگاه بوعلی همدان -- تماس بگیرید -- 19 عدد موجود همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
22 خرداد

چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

22 خرداد 1399 همدان، دانشگاه بوعلی همدان -- تماس بگیرید -- 15 عدد موجود همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
26 - 27خرداد

چهل و نهمین کنگره جهانی میکروبیولوژی

26 خرداد 139927 خرداد 1399 London, UK -- تماس بگیرید -- 8 عدد موجود همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
28 خرداد

سلسله وبینار های مجازی کرونا

28 خرداد 1399 رویداد آنلاین -- تماس بگیرید -- 8 عدد موجود وبینار
ثبت نام در رویداد
29 - 30خرداد

دومین کنفرانس بین‌المللی سلول و ژن درمانی

29 خرداد 139930 خرداد 1399 Paris, France -- تماس بگیرید -- 8 عدد موجود رویدادهای بین المللی, کنفرانس
ثبت نام در رویداد

Main Menu