۰۸مرداد

دومین کنگره سالانه بیوتکنولوژی

۸ مرداد ۱۳۹۸ نامحدود
۲۰اردیبهشت

کنگره جهانی سرطان خون

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ نامحدود
۲۷فروردین

هفتمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی تلفیقی

۲۷ فروردین ۱۳۹۸ نامحدود
۲۲فروردین

چهارمین وبینار تشخیص مولکولی

۲۲ فروردین ۱۳۹۸ نامحدود
۲۰فروردین

دوازدهمین کنگره جهانی بیوتکنولوژی گیاهی و کشاورزی

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ نامحدود
۲۰فروردین

ششمین کنگره جهانی ژنتیک انسانی و بیماری های ژنتیکی

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ نامحدود